«powrót

eucharystia

(gr eucharystein dziękować) sakrament, w którym Jezus Chrystus przychodzi do człowieka w swoim Ciele i Krwi. Obejmuje dwie czynności: sprawowanie Eucharystii przez kapłana i przyjęcie Komunii św. przez kapłana i wiernych.

Sobór Watykański II podkreśla, że Eucharystia jest "źródłem, a zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego". W tym sakramencie człowiek jednoczy się z Bogiem i oddaje Mu najwyższą cześć, a jednocześnie jednoczy się z innymi ludźmi. Przyjęcie sakramentu gładzi grzechy powszednie i zachowuje od ciężkich.

Chrystus ustanowił Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy na pamiątkę swej męki i zmartwychwstania, i polecił ją celebrować apostołom aż do swego powtórnego przyjścia.

Do celebracji używa się pszennego chleba i wina gronowego, nad którymi wzywa się błogosławieństwa Ducha Świętego (epikleza). Kapłan wypowiada słowa konsekracji, będące słowami Jezusa z Ostatniej Wieczerzy: "To jest Ciało moje... To jest kielich Krwi mojej...". Dokonuje się wtedy przeistoczenie chleba w Ciało Chrystusa oraz wina w Jego Krew. Zewnętrzne cechy chleba i wina nie zmieniają się, jednak od tego momentu jest w nich obecny żywy Chrystus w sposób prawdziwy, rzeczywisty i substancjalny, z Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem.

Przewodniczyć Eucharystii i konsekrować chleb i wino może tylko ważnie wyświęcony kapłan. Kto chce przyjmować Chrystusa w Komunii św., musi być w stanie łaski.

Katechizm Kościoła Katolickiego podaje prawie 30 nazw, jakimi jest określana Eucharystia. Najpopularniejsze to: Wieczerza Pańska, Łamanie Chleba, Zgromadzenie Eucharystyczne, Najświętsza Ofiara i Najświętszy Sakrament.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.