«powrót

Kościół Ewangelicko-Reformowany

Kościół Ewangelicko-Reformowany należy do rodziny Kościołów wywodzących się z Reformacji szwajcarskiej XVI wieku. Swą wiarę i życie religijne Kościół opiera jedynie na Biblii – jedynym źródle wiary. KER uznaje dogmaty wiary właściwe Kościołowi powszechnemu – Apostolski Skład Wiary, Nicejsko-Konstantynopolski Symbol Wiary i Atanazjańskie Wyznanie Wiary.

Podstawowe doktrynalne zasady wiary KER są tożsame z powszechnymi artykułami wiary całego chrześcijaństwa: o Trójcy Świętej, o człowieczeństwie i bóstwie Jezusa, o grzechu człowieka i zbawczym dziele Chrystusa.

Charakter KER w Polsce kształtowały trzy nurty: rodzimy – polski, czeskobraterski oraz emigrantów z krajów Europy Zachodniej. KER stosuje ustrój synodalno-prezbiterialny. Wszystkie sprawy ogólnokościelne leżą w gestii Synodu – zgromadzenia duchownych (ok. 20%) i wybieralnych świeckich (ok. 80%), przedstawicieli zborów i diaspory, którzy na sesji spotykają się raz w roku. Organem wykonawczym jest pięcioosobowy Konsystorz wybierany przez Synod na trzyletnią kadencję. Na szczeblu podstawowym – zborowym – odpowiednio funkcje te sprawują Ogólne Zgromadzenie Członków Zboru i Kolegium Kościelne, czyli rada prezbiterów (starszych zboru). Duchowni KER mają takie same prawa i obowiązki jak świeccy, nie stanowią odrębnego stanu, są tylko powołani i upoważnieni do głoszenia Ewangelii, usługiwania sakramentami i duszpasterstwa.

Obecnie Kościół liczy ok. 3 tys. członków w 8 parafiach: Bełchatowie, Kleszczowie, Łodzi, Pstrążnej, Strzelinie, Warszawie , Zelowie i Źychlinie oraz  w diasporze. W Kościele pracuje 11 pastorów (w tym jeden emerytowany). Konsystorz jest wydawcą wysoko cenionego pisma Jednota.

Biskupem Kościoła jest ks. Marek Izdebski, który jednocześnie jest proboszczem w Bełchatowie. Prezesem Synodu jest Zdenek Matys, a Prezesem Konsystorza – dr Witold Brodziński. Asystentem Biskupa ds. Ekumenicznych i Międzynarodowych jest dr Joanna J. Mizgała. Kościół prowadzi działalność charytatywną poprzez Diakonię Kościoła, której Prezesem jest Biruta Przewłocka-Pachnik.

oficjalna strona Kościoła

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.