«powrót

Klimontów: kościół i klasztor podominikański NMP i św. Jacka

Ufundowany przez założyciela Klimontowa Jana Zbigniewa Ossolińskiego w 1613 r.

Budowę ukończono w 1623 r.

Zespół podominikański jest znakomitym przykładem polskiej odmiany architektury późnorenesansowej. Przy zachowaniu tradycyjnej bryły gotyckiej ze szkarpami i wysokim dachem, zastosowano renesansową dekorację szczytów nawy, kopułową formę kruchty zachodniej oraz systemy sklepień kolebkowych we wnętrzu.

Pośród cennego wyposażenia na szczególną uwagę zasługują stalleprezbiterium i chór muzyczny z ciekawą dekoracją snycerską z ok. 1620 r. oraz dekoracja sklepień w typie renesansu kalisko-lubelskiego.

Wczesnobarokowy ołtarz pochodzi z ok. 1650 r., natomiast ołtarze boczne, ambonakonfesjonały są rokokowe z XVIII w.

Do kościoła przylegają trzy skrzydła klasztorne otaczające prostokątny wirydarz. Główne wejście do klasztoru prowadzi przez wieżę w skrzydle wschodnim.

Od 1905 r. w budynku klasztornym mieści się szkoła do której uczęszczał m.in. pisarz Bruno Jasieński

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.