«powrót

liturgia

(gr. leiturgia – działanie na rzecz ludu) - działania kultowe wykonywane publicznie. W sensie ściślejszym - obrządek eucharystyczny, czyli forma sprawowania mszy świętej (np. liturgia trydencka, liturgia Pawła VI).

W katolicyzmie liturgia to:

  • dzieło Chrystusa i uczestnictwo wiernych w tym dziele. On jest najwyższym Kapłanem i Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Oddaje cześć Ojcu (poprzez Swoją ofiarę i nasze usta), ofiarowuje Mu się za nas i wprowadza w życie Boskie (poprzez przemianę w swoje Ciało). Ostatecznie to nie człowiek się modli, ale Chrystus modli się w nim.
  • ciągle uobecniane misterium paschalne - dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa, a głównie Jego błogosławiona Męka, Zmartwychwstanie i chwalebne Wniebowstąpienie. Uobecniają się one w liturgii, aby wierni zetknęli się z nimi i dostąpili łaski zbawienia.
  • to nie czynności prywatne, ale kult Kościoła, zorganizowanego ludu Bożego pod przewodnictwem biskupów. Do sprawowania liturgii są w szczególny sposób wezwani wyświęceni księża, ale wszyscy ochrzczeni są ludem kapłańskim, powołanym do składania ofiar miłych Bogu. W judaizmie tylko wybrani kapłani mogli wejść do Przybytku i uczcić Boga w imieniu całego ludu. Po śmierci Jezusa zasłona Przybytku rozdarła się na dwoje, co symbolizuje właśnie tę powszechność kultu – każdy sprawuje czynności kapłaństwa powszechnego.
  • dialog Boga z człowiekiem - Bóg zbawia i uświęca przez Słowo i sakrament, a człowiek odpowiada na działanie Boże modlitwą, ofiarą, całym moralnym życiem.
  • przedsmak liturgii niebieskiej, gdzie Chrystus w chwale razem ze świętymi oddaje cześć Ojcu. Kościół ziemski jest cząstką Jeruzalem Niebieskiego.

Zagadnieniami liturgicznymi zajmuje się dział teologii - liturgika.

Zob. także rok liturgiczny.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.