«powrót

betanki

Zgromadzenie założył ks. Józef Małysiak w 1930 r. w celu pomocy kapłanom w pracy duszpasterskiej. Zgodnie z wolą założyciela, betanki współpracują z Kościołem lokalnym w dziedzinie duszpasterstwa.

Współpraca ta polega na pracy w charakterze katechetek, organistek, zakrystianek, kucharek i kancelistek. Siostry podejmują zadania w kuriach biskupich, gdzie są sekretarkami, księgowymi, referentkami charytatywnymi i archiwistkami.

We Włoszech sprawują opiekę religijno-moralną w pensjonatach dla ludzi w podeszłym wieku oraz pracują z dziećmi w przedszkolach, w Danii podejmują pracę w domu biskupim, na Białorusi zajmują się prowadzeniem domu biskupiego, podejmują pracę w kurii oraz pracują duszpastersko w parafii.

Inspiracją apostolstwa sióstr betanek jest Rodzina Betańska, usługująca Chrystusowi w osobie Marty i słuchająca w osobie Marii, dlatego siostry spełniają swoje posłannictwo przez pogłębione życie religijne: modlitwę, umartwienie i ofiarną pracę apostolską przy parafiach.

Zgromadzenie liczy 100 sióstr.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej (CSFB).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.