«powrót

siostry „Wspólnej Pracy” od Niepokalanej Maryi

Siostry „Wspólnej Pracy” podejmują prace apostolskie w duszpasterstwie parafialnym i misyjnym oraz w instytucjach kościelnych, prowadzą także działalność wychowawczą i dobroczynną, m.in. opiekują się małymi dziećmi, pracują w przedszkolu, katechizują dzieci i młodzież.

W ramach dzieł dobroczynnych siostry pracują w domach opieki nad chorymi. Obecnie siostry prowadzą 3 domy powołaniowo-rekolekcyjne we Włocławku, Gdańsku i Kaliszu, przedszkole w Poznaniu, ognisko wychowawcze w Sempolnie, świetlicę dla biednych dzieci oraz kuchnię dla ubogich w Kaliszu.

Charakterystyczną cechą zgromadzenia jest nadprzyrodzone umiłowanie pracy i niezwykła w niej pilność. Praca jest dla sióstr środkiem własnego uświęcenia, ubogaca osobowość, a świat czyni bardziej ludzkim. Swoją działalność zewnętrzną wiążą siostry z życiem wewnętrznym.

Zgromadzenie założył bp Wojciech Owczarek w 1922 r. we Włocławku. Obecnie na świecie jest 245 sióstr „Wspólnej Pracy”, prawie same Polki.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr „Wspólnej Pracy” od Niepokalanej Maryi.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.