«powrót

Zobacz: Sobór Powszechny

II Sobór Watykański

Obradował od 1962 do 1965 r. Był to sobór pastoralny, przygotowujący Kościół do podjęcia wyzwań epoki i dialogu ze współczesnym światem . Sobór Watykański II zapoczątkował wielką odnowę Kościoła katolickiego. Otworzył też Kościół na dialog ekumeniczny z innymi wyznaniami oraz wprowadził reformę liturgii. Sobór uważany jest za jedno z najważniejszych wydarzeń chrześcijaństwa XX w.

Sobór otwarty został 11 października 1962 r. przez papieża Jana XXIII. Zakończył się 8 grudnia 1965 r. za pontyfikatu Pawła VI. W otwarciu soboru uczestniczyło 2850 ojców soborowych. Nowością było uczestnictwo w obradach obserwatorów niekatolickich reprezentujących 28 Kościołów i wspólnot chrześcijańskich.

Sobór był ważnym impulsem zapoczątkowującym dialog ekumeniczny z wyznaniami niekatolickimi. Jednym z symbolicznych wydarzeń było odwołanie 5 grudnia 1965 r. ekskomunik, którymi obłożyli się w 1054 r. hierarchowie Wschodu i Zachodu, zapoczątkowując największy podział chrześcijaństwa.

Sobór Watykański II zreformował liturgię Mszy św. wprowadzając języki ojczyste zamiast łaciny i "odwracając" kapłana sprawującego Eucharystię "twarzą do ludu".

Reformy soboru były dla Kościoła swoistą 'rewolucją' i nie wszędzie spotkały się z odpowiednią percepcją. Jak w sposób właściwy odczytywać postanowienia i ducha soboru? - wielką inspiracją dla Kościoła katolickiego stał się pod tym względem pontyfikat Jana Pawła II .

Dokumenty Soboru Watykańskiego II:

KONSTYTUCJE

Konstytucja o liturgii świętej "SACROSANCTUM CONCILIUM"

Konstytucja dogmatyczna o Kościele "LUMEN GENTIUM"

Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym "DEI VERBUM"

Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym "GAUDIUM ET SPES"

DEKRETY

Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli "INTER MIRIFICA"

Dekret o kościołach wschodnich katolickich "ORIENTALIUM ECCLESIARUM"

Dekret o ekumenizmie "UNITATIS REDINTEGRATIO"

Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele "CHRISTUS DOMINUS"

Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego "PERFECTAE CARITATIS"

Dekret o formacji kapłańskiej "OPTATAM TOTIUS"

Dekret o apostolstwie świeckich "APOSTOLICAM ACTUOSITATEM"

Dekret o działalności misyjnej Kościoła "AD GENTES DIVINITUS"

Dekret o posłudze i życiu kapłanów "PRESBYTERORUM ORDINIS"

DEKLARACJE

Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim "GRAVISSIMUM EDUCATIONIS"

Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich "NOSTRA AETATE"

Deklaracja o wolności religijnej "DIGNITATIS HUMANAE"

tekst dokumentów soborowych w języku polskim

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.